Het is weer Ketelmania bij Remeha! Tot en met 31 maart 2016 krijg je bij aanschaf en installatie van één van de Remeha actieproducten een fikse korting. Oplopend tot wel € 300,-. De korting geldt voor alle actieproducten die in de periode vanaf 1 oktober 2015 zijn gekocht en geïnstalleerd.

De actieproducten

Remeha Ketelmania

Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Ketelmania-actie van Remeha B.V., Kanaal Zuid 110, Apeldoorn. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website www.remeha.nl/actie.

 • Deze actie is een consumentenactie.
 • De actieperiode loopt van 1 oktober 2015 tot en met 31 maart 2016 in Nederland. Hierbij is de datum op de factuur van de installatie met daarop de voltooide installatiewerkzaamheden bepalend.
 • Deelname is mogelijk door het insturen van een volledig ingevuld online deelnameformulier, via de actiesite www.remeha.nl/actie. Onvolledige deelnameformulieren worden niet in behandeling genomen.
 • Een scan of duidelijke foto van de factuur van de installateur dient bij het deelnameformulier te worden geüpload.
 • Insturen kan tot en met 31 maart 2016. Deelnameformulieren die door Remeha na 31 maart 2016 worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.
 • Deze actie geldt alleen in Nederland voor binnen de actieperiode gekochte (door consument) én door een Remeha erkend installateur volledig geïnstalleerde: Tzerra Plus CW4 of CW5 combiketel, Calenta CW4, CW5 of CW6 combiketel, Avanta CW4 of CW5 combiketel, Aqua Plus boiler (100, 125 of 150 liter) i.c.m. een Calenta soloketel met iSense of Nest thermostaat of Tzerra HP systeem.
 • Op de factuur moet duidelijk vermeld staan dat het om de koop én installatie van een actieproduct gaat.
 • Met factuur wordt bedoeld de factuur van het installatiebedrijf dat een actieproduct heeft verkocht en geïnstalleerd. Wanneer je bij een ander erkend installatiebedrijf je actieproducten hebt gekocht, dan waar je ze hebt laten installeren, dien je beide facturen te uploaden.
 • De gegevens op het online deelnameformulier en de factuur moeten gelijk zijn. Als er op het online deelnameformulier andere gegevens zijn ingevuld dan op de factuur, is de factuur leidend. Op basis van de vermelde gegevens op de factuur wordt het kortingsbedrag uitgekeerd.
 • Voor de actieproducten gelden de volgende kortingsbedragen: € 75,- retour op een Tzerra Plus CW4 of CW5 combiketel, € 150,- retour op een Calenta CW4, CW5 of CW6 combiketel, € 75,- retour op een Avanta CW4 of CW5 combiketel, € 150,- retour op een Aqua Plus boiler (100, 125 of 150 liter) i.c.m. een Calenta soloketel met iSense of Nest thermostaat of € 300,- retour op een Tzerra HP systeem.
 • De kortingsbedragen die Remeha verstrekt zijn inclusief 21% BTW.
 • Deelnemers komen alleen in aanmerking voor het kortingsbedrag als de NAW-gegevens van consument en installateur correct zijn ingevuld, vermelding van thermostaat en merk cv-ketel op de factuur staan vermeld en het juiste IBAN-rekeningnummer is vermeld.
 • Binnen vier weken na ontvangst van een volledig ingevuld deelnameformulier en correcte factuur(upload) maakt Remeha het kortingsbedrag over naar het opgegeven IBAN-rekeningnummer.
 • Bij onvolledige aanvragen is er een vertraging bij het terugstorten van het kortingsbedrag.
 • Remeha aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutief ingevulde rekeningnummers waardoor het kortingsbedrag wellicht overgemaakt is naar een ‘foutief’ rekeningnummer of niet overgemaakt kan worden omdat er geen IBAN-rekeningnummer is ingevuld. In dergelijke gevallen kan de deelnemer niet verlangen dat alsnog betaling naar het juiste rekeningnummer plaatsvindt.
 • Remeha aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing.
 • Remeha is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie.
 • Leasers en huurders van Remeha cv-ketels kunnen ook deelnemen aan de actie. Het overleggen van een huur/lease overeenkomst (in plaats van de factuur) bij het indienen van de cashbackaanvraag is voldoende om gebruik te maken van de actie.
 • Per deelnemer en de daaraan gekoppelde persoonlijke NAW-gegevens, IBAN-rekeningnummer kan slechts één keer beroep gedaan worden op de cashbackactie.
 • Het is niet mogelijk collectief namens meerdere consument een cashback aan te vragen.
 • NAW-gegevens en rekeningnummers buiten Nederland worden niet geaccepteerd.
 • Deelname is voorbehouden aan eindgebruikers waarbij het actieproduct bestemd is voor eigen gebruik.
 • Wanneer Remeha van mening is dat deelnemers moedwillig foutieve persoons- en/of aankoopgegevens opgeven dan wel zich niet aan de actievoorwaarden houden of hebben gehouden, behoudt zij zich het recht voor deelnemers van deze actie uit te sluiten.
 • Deelnemers dienen tenminste 18 jaar of ouder te zijn en als hoofdverblijfplaats Nederland te hebben om te mogen deelnemen aan deze actie.
 • Persoonsgegevens worden niet door Remeha gebruikt of aan derden verstrekt als er geen schriftelijk akkoord is gegeven door de installateur of deelnemer.
 • Remeha aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren, ongeldige, onleesbare of buiten de actieperiode vallende actieformulieren en kopiefacturen.
 • Over deze actievoorwaarden wordt niet gecorrespondeerd.
 • Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Remeha is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen om haar moverende redenen, zonder dat Remeha daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door Remeha op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.

Leave a Reply